Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Vi ste ovdje:

Opći uvjeti

OPĆI UVJETI NABAVE

za prodaju komercijalnim kupcima


I. Podrijetlo ugovora o nabavi; primjene tih Uvjeta

 1. Ugovori s Kupcima proizlaze iz primitka poduzeća Tsurumi Kupčeve pisane ili usmene narudžbe i prihvaćanja poduzeća Tsurumi. Na prihvaćanje općenito utječe predočavanje potvrde narudžbe/računa unaprijed, ali na njega može utjecati i sama isporuka.
 2. Isporuku obavljamo isključivo mi u skladu s ovim Uvjetima nabave. Dogovorena je i njihova primjena u daljnjim pravnim odnosima. U slučaju isporuke s teretnim listom u slučajevima gdje, zbog hitnosti dostave, nije moguće izdati potvrdu narudžbe, ovi Uvjeti isto vrijede ako su otprije poznati Kupcu na temelju prethodnih isporuka.
 3. Kupčevi uvjeti nisu obvezujući za nas bez obzira na to jesu li usklađeni ili se suprotstavljaju ovim Uvjetima čak i ako se narudžba temelji na njima, a mi ne opozovemo njihov sadržaj izričito. Vrijede samo ako ih prepoznamo pismeno.

II. Deklaracije; raspon roba i usluga koje treba dostaviti

 1. Dimenzije, ilustracije, nacrti/crteži, KW podaci i drugi podaci o učinkovitosti obvezujući su samo u smislu izvršavanja ako se to izričito potvrdi pismenim putem. Usto ove reference i reference za DIN zahtjeve, literatura, katalozi itd. sačinjavaju jamstva kvalitete i postojanosti samo ako su izričito opisani kao „jamstvo“. To se odgovarajuće primjenjuje na jamstva opskrbe.
 2. Imamo pravo na djelomičnu isporuku dobara i usluga i na odstupanje od dopuštenih dobara ili usluga do mjere do koje se može razumno očekivati da će to klijent prihvatiti.

III. Industrijska prava na imovinu

 1. Pridržavamo prava vlasništva i autorsko pravo na ilustracije, modele, opise proizvoda i druge dokumente; mogu se otkriti trećim stranama samo s prethodnim izričitim pisanim pristankom i moraju nam se odmah vratiti na zahtjev.

IV. Cijene

 1. Naše se cijene primjenjuju na bivše skladište u Antwerpenu, plus teret i porez na dodanu vrijednost po zakonskoj stopi.

V. Vrijeme isporuke

 1. Datumi su i vremena isporuka približni, osim ako izričito nisu opisani kao obvezujući. Vrijeme isporuke izraženo u danima, tjednima ili mjesecima počinje čim su strane dogovorile sve pojedinosti s obzirom na narudžbu i izvršavanje narudžbe.
 2. Smatra se da se vrijeme dostave postiglo ako se pošiljka, spremna za rad, unutar dogovorenog vremena za dostavu ili izvedbu predala za otpremu ili pokupila. Ako se otprema primatelju odgodila zbog razloga koji se mogu pripisati Kupcu, smatrat će se da se ispunilo vrijeme isporuke na obavijesti o spremnosti za otpremu unutar dogovorenog vremena.
 3. Ako smo spriječeni da ispunjavamo svoje obveze zbog nepredvidivih zbivanja više sile ili drugih incidenata među našim dobavljačima za koje nismo krivi, i nikakva krivnja naših dobavljača ne može se pripisati nama i takvi nam incidenti otežavaju ili privremeno onemogućavaju da isporučimo pošiljku uopće ili u razumnim financijskim uvjetima, vrijeme isporuke produljit će se razumnim razdobljem. Ranije spomenuti incidenti više sile i drugi incidenti uključuju, primjerice, neizbježne poslovne prekide, prekide u prometu ili komunikaciji bilo koje vrste, rat, neprijateljske činove, neizbježne poteškoće u nabavi zaliha materijala ili energije, neizbježne odgode u transportu, štrajkove, opravdana zaključavanja, službene dekrete, kasnije ispravke narudžbe, nemogućnost pravovremenog nabavka službenog ili drugih odobrenja trećih strana potrebnih za izvršavanje isporuke, ili potrebne dokumentacije ili korisničkih informacija potrebnih za izvršavanje i pravovremeno zatraženih od trećih strana ili Kupca ili prikladnog ovlaštenog tijela te ometanja naših dobavljača pri isporuci. Ako prepreka za izvedbu traje više od tri mjeseca, mi i Kupac imamo pravo povući se iz ugovora u vezi s dijelom ugovora koji u ovo vrijeme nije obavljen. Do mjere u kojoj, u skladu s gore navedenim slučajevima, količina robe koja nam je dostupna nije dovoljna da zadovolji sve naše kupce, imamo pravo prema vlastitoj slobodnoj ocjeni smanjiti svoje obveze u vezi s opskrbom; izvan toga oslobođeni smo svojih obveza u vezi s opskrbom.
 4. Ako je otprema ili predaja odgođena na Kupčev zahtjev ili zbog drugih razloga koji se mogu pripisati Kupcu (zakašnjenje prihvata), troškovi skladištenja mogu se zaračunati Kupcu dva tjedna nakon dogovorenog datuma isporuke i stvarne spremnosti za otpremu po stopi od 0,5 % iznosa računa za svaki mjesec ili dio mjeseca; naplata skladištenja ograničit će se na 5 % iznosa računa. Iskazane su stope u postotcima uvjetovane stvarnim stopama skladištenja koje nastaju, što može biti više ili niže. U slučaju zakašnjenja prihvata imamo dodatno pravo - nakon što smo omogućili razumno razdoblje produljenja roka bez učinka - predmet isporuke dodijeliti u druge svrhe i obaviti isporuku Kupcu na odgovarajući kasniji datum.

VI. Pakiranje, otprema, prijenos rizika

 1. U odsustvu hitnoga dogovora o suprotnom, pakiranje i način otpreme odvija se prema našoj slobodnoj ocjeni. Ako pratimo upute o otpremi koje je odredio Kupac, to se radi na Kupčevu odgovornost. Odgovorni smo samo u skladu s odredbama odjeljka pod naslovom „Ograničenje odgovornosti“u ovim Uvjetima.
 2. Čak i u slučaju plaćene vozarine do odredišta isporuke rizik od slučajne štete ili gubitka prelazi na Kupca čim se roba preuzme za otpremu ili pokupi. Ako se otprema ili primanje odgode na Kupčev zahtjev ili zbog razloga pripisivih Kupcu, rizik prelazi na našu obavijest o spremnosti na otpremu.
 3. Dogovori između nas i Kupca s obzirom na troškove prijevoza i osiguranje dobara sačinjavaju propise o čistim troškovima i ne utječu na prijenos rizika.

VII. Uvjeti plaćanja

 1. U odsustvu dogovora o suprotnom, naši se računi mogu platiti bez ikakvih odbitaka, u EURIMA, i unutar četrnaest dana nakon isporuke dobara na dogovorenom mjestu i primitku računa. To se primjenjuje i na djelomične isporuke. To nema utjecaja na odjeljak VIII.5 ovih uvjeta.
 2. Krediti za mjenice i čekovi podložni su primitku plaćanja, s datiranjem valute na dan kada stavimo protuvrijednost na raspolaganje, i nakon odbitka troškova kao što su diskontiranje, bankovne naplate i naplate računa.
 3. Kupac ima pravo kompenzirati protupotraživanja samo do mjere da postoje neosporna potraživanja ili potraživanja zakonski ustanovljenog plaćanja.
 4. Kupac ima pravo zadržavanja samo ako se protupotraživanja odnose na isti pravni odnos.

 5. Ako nastanu okolnosti koje mogu značajno smanjiti kreditnu sposobnost Kupca, imamo pravo tražiti neposrednu isplatu ugroženih preostalih potraživanja, čak i ako su čekovi prihvaćeni. U gore spomenutim okolnostima također ćemo imati pravo tražiti plaćanje unaprijed ili pružanje sredstva osiguranja prije vršenja izvanrednih isporuka koje ugrožavaju protučinidbu i opozvati ugovore u pitanju nakon razumnog razdoblja produljenja roka ili zahtijevati naknadu za neobavljanje ako protučinidba nije osigurana.

VIII. Zadržavanje prava vlasništva

 1. Roba koju isporučimo ostaje naše vlasništvo do ispunjenja svih potraživanja koje imamo prema Kupcu unutar poslovnog odnosa, bilo da proizlaze iz prethodnih ili naknadnih isporuka, uključujući kamate i troškove za mogući pravni progon. To se primjenjuje i ako su pojedinačna potraživanja ili sva naša potraživanja uključena u otvoreni račun i uspostavila se i prihvatila ravnoteža. Zadržavanje prava vlasništva također osigurava odgovornosti koje je jednostrano ustanovio stečajni upravitelj tijekom odabira ispunjavanja.
 2. Robu podložnu pravima vlasništva Kupac može preprodati trećim stranama ili drugačije upotrebljavati tijekom uobičajenog poslovanja ako Kupac nije u statusu neispunjavanja obveza i ako ne postoje nikakve okolnosti koje bi mogle značiti da bi to ugrozilo naša potraživanja. U slučaju preprodaje, Kupac je obvezan zauzvrat rezervirati pravo zadržavanja plava vlasništva prema svojim kupcima dok se njegovi zahtjevi ne podmire. Da bismo osigurali svoja potraživanja prema Kupcu, sva prava i potraživanja koja proizlaze iz upotrebe robe ovime su nam već dodijeljena. Na naš zahtjev Kupac nam mora dati prikladnu izjavu o dodjeljivanju. Kupac ima pravo naplatiti takva potraživanja čak i nakon dodjeljivanja. Nakon primitka isplate navedenih potraživanja Kupca, Kupac odmah mora upotrijebiti račun isplate da podmiri naše potraživanje u iznosu koji je već dospio. To ne utječe na naše ovlaštenje da sami naplatimo potraživanja. No mi se obvezujemo da nećemo naplaćivati potraživanja dokle god Kupac ispunjava svoje obveze plaćanja na temelju prihoda koji je primio na temelju njih, nije u statusu neispunjavanja obveza plaćanja i, posebno, nije podnesena prijava za pokretanje postupaka u slučaju nesolventnosti prema Kupčevoj imovini i nije se izvršilo zaustavljanje isplaćivanja. Ako je ovo slučaj, imamo pravo tražiti da nam Kupac otkrije dodijeljena potraživanja i dužnike takvih potraživanja, omogući sve informacije nužne za prikupljanje, preda sve povezane dokumente i obavijesti dužnike o dodjeljivanju.

 3. Ako ostvariva vrijednost vrijednosnica koje postoje za nas premašuje vrijednost osiguranih potraživanja za više od 20 %, obvezni smo na Kupčev zahtjev osloboditi vrijednosnice po svojem izboru u toj mjeri.
 4. U slučaju priključivanja ili zapljene robe podložne zadržavanju prava vlasništva ili drugih raspoređivanja ili napada trećih strana na naša prava, Kupac mora hitno obavijestiti nas i u dogovoru s nama poduzeti sve potrebne radnje da otkloni opasnost. Kupac nam na naš zahtjev mora dodijeliti potraživanja do mjere prikladne za zaštitu robe podložne zadržavanju prava vlasništva. Kupac je obvezan kompenzirati nam svu štetu i troškove - uključujući sudske troškove i pravne naknade - koji su nam nastali jer smo poduzimali interventne mjere protiv priključivanja trećih strana.
 5. Kupac mora osigurati sigurno i ispravno čuvanje predmeta za koje imamo pravo vlasništva ili zajedničko pravo vlasništvo i mora ih osigurati na vlastiti trošak od krađe, požara i druge materijalne štete.

 6. Imamo pravo tražiti da se predmeti koji nam pripadaju predaju bilo kada, i posebno da se omogući pravo na izdvajanje ili dodjeljivanje potraživanja za protučinidbu u postupcima u slučaju nesolventnosti ako je Kupčevo podmirenje naših potraživanja ugroženo, posebno ako su postupci u slučaju nesolventnosti otvoreni prema njegovoj imovini ili se njegove financijske okolnosti značajno pogoršaju.

 7. Ako, u stranoj zemlji odredišta, zadržavanje prava vlasništva ne stupa na snagu ili ne stupa na snagu do utvrđene mjere, Kupac mora na zahtjev surađivati u pružanju sredstva osiguranja čiji je učinak što sličniji takvom zadržavanju prava vlasništva.

IX. Odgovornost za kvarove

 1. Robu koju isporučujemo pažljivo mora provjeriti Kupac da bi se utvrdili kvarovi u vezi s identitetom, količinom i kvalitetom. Ako se pronađu ikakvi prepoznatljivi kvarovi, moraju nam se smjesta prijaviti pisanim putem, inače se isključuju sva potraživanja u vezi s jamstvom za prepoznate ili prepoznatljive kvarove.
 2. Dokle god nam se kvarovi prijave na vrijeme, klijent ima pravo zatražiti naknadnu isporuku, zamjenu neispravne robe ili uklanjanje kvara. U slučaju da se roba preprodala, Kupac ima pravo odlučiti o načinu poduzimanja korektivnih radnji, inače mi odlučujemo o prikladnoj radnji. Od Kupca se traži da nas odmah savjetuje o bilo kakvoj pritužbi kupaca u slučaju da se ostvarivanje jamstvenih potraživanja prema nama čini moguće. Izvještaj o pritužbi mora se predati što detaljnije kako bi se dobila jasna predodžba kvara i da se poduzmu prikladne korektivne radnje. Ako je razumno, prije bilo kakvog dogovora sa svojim kupcem, Kupac će pričekati na naš komentar, posebno je li način namirenja koji je zatražio kupac razuman za nas.
 3. Ako se dokažu, potrebne troškove koji nastaju kupcu za transport, rad itd. zbog neispravne robe snosit ćemo mi.

 4. Na zakonska prava Kupca za smanjenje kupovne cijene ili poništenje ugovora ili odštete umjesto ispunjenja ugovora (zadnji put spomenuto u skladu s toč. XI ovog ugovora) ne utječu prethodne odredbe ako se ispune njihovi pravni zahtjevi. Kupac nema pravo ni na kakva daljnja potraživanja na temelju pokvarene robe.
 5. Manjkavost kvalitete - u smislu odj. 1 - postoji ako roba u vrijeme predaje za svrhe dostave iz našega skladišta nije u skladu sa standardom kvalitete navedenim u opisima proizvoda, oglasima itd. koji vrijede u to vrijeme kupnje ili ako proizvod u to vrijeme ne odgovara očekivanoj kvaliteti za ovakvu vrstu proizvoda. Neznatno odstupanje ne uzima se u obzir. To se odgovarajuće primjenjuje na neznatne manjkavosti u vezi s istovjetnosti ili količinom.
 6. Redovito ističemo na svojim opisima proizvoda da trajanje funkcije/rada pumpi koje smo isporučili u vezi sa specifičnom svrhom proizvoda i velikom raznolikosti transportiranog materijala uvelike ovisi o načinu i trajanju upotrebe i da to može voditi do trošenja određenih dijelova i na nužnost promjene tih dijelova u kraćim ili duljim intervalima. Kupac mora informirati svoje kupce u skladu s tim. Posebno će predati svojim kupcima posljednje izdanje korisničkih informacija koje je omogućilo poduzeće Tsurumi u odgovarajuće vrijeme i uputiti svoje kupce na mrežno mjesto poduzeća Tsurumi i izvješća o primjeni koja se tamo prikazuju.

 7. Potraživanja kupaca na temelju kvarova bit će podložna roku zastare od godinu dana nakon datuma isporuke Kupcu.

 8. U slučaju da smo iznimno odobrili jamstvo za kvalitetu ili trajnost Kupcu, podložno bilo kojoj drugoj odredbi on ima pravo besplatno tražiti otklanjanje manjkavosti nastale unutar jamstvenog razdoblja (vidjeti dolje). To će se također primjenjivati ako potraživanja prema gornjim odredbama ne postoje ili su prestala postojati. Kvarovi nastali operativnim pogreškama Kupca nisu podložni jamstvu. U odsustvu suprotnog dogovora potraživanja koja nisu među gore navedenim načinima ispravka kvara nisu u sadržaju jamstva. Vrsta ispravka (zamjena ili popravak) naša je odluka. Potraživanja će biti podložna roku zastare od tri mjeseca nakon isteka jamstvenog razdoblja, no ne prije isteka jamstvenog razdoblja (vidjeti IX. 7.). U slučaju dvojbe razdoblje garancije smatrat će se jednakim razdoblju jamstva.

X. Odgovornost za proizvod

 1. Kupac će nas podupirati na svaki razuman način dok se branimo od žalbi za odgovornost za proizvod.
 2. Kupac će nas smjesta obavijestiti o bilo kakvim potraživanjima za naknadu štete ili drugim neobičnim okolnostima u vezi s našim proizvodima.

XI. Ograničenje odgovornosti

 1. Zahtjevi za naknadu štete ili gubitka bilo koje vrste (protupravne radnje ili kršenje glavnih ili sporednih obveza ili predugovornih obveza do mjere koja već nije prekršena prije uvođenja ovih Općih uvjeta poslovanja u ugovor ili kršenje poslijeugovornih obveza itd.) mogu se podnositi protiv nas samo u slučaju namjere ili krajnje nepažnje. Ograničenje se ne primjenjuje u slučaju odgovornosti bez krivnje utvrđene zakonom, kršenja osnovnih obveza koje proizlaze iz prirode ugovora, u slučaju jamstva u vezi s kvalitetom i za štete nastale ugrožavanjem života, tijela ili fizičkog zdravlja zbog namjernog ili nepažljivog zanemarivanja dužnosti zakonskog zastupnika ili djelatnika poduzeća Tsurumi. Čak i ako smo općenito odgovorni u skladu s gore navedenim, ovo se primjenjuje - osim u slučaju predugovornih obveza koje su već prekršene prije uvođenja Općih uvjeta poslovanja - samo na uobičajenu predvidivu štetu ili gubitak. Gore navedeno ograničenje odgovornosti primjenjuje se i na osobnu odgovornost naših zaposlenika i pravnih predstavnika.
 2. Tsurumi će omogućiti standardne rezervne dijelove po razumnim cijenama na razdoblje od sedam godina. Nikakvo pravo na opskrbu takvim dijelovima ne vrijedi izvan ovog razdoblja.

XII. Primjenjivi zakon

 1. Svim pravnim odnosima između Kupca i nas upravlja isključivo zakon Savezne republike Njemačke do isključenja Haške konvencije o međunarodnoj prodaji robe.

XIII. Mirenje i mjesto nadležnosti

 1. Ako na temelju ugovora zaključenog na temelju tih općih uvjeta dođe do razilaženja mišljenja između dviju strana, bez obzira na pravni temelj, obje su strane obvezne poduzeti pravnu radnju samo ako je postupak mirenja između dvije strane pisanim putem miritelj proglasio neuspješnim, ili je to napravila jedna od dvije strane u pitanju. Pravo na pokretanje postupaka u vezi s privremenom pravnom zaštitom bez postupka mirenja ostaje nepromijenjeno. Nadalje svaka strana može izravno poduzeti pravne mjere ako se suprotna strana ne složi s uvođenjem postupka mirenja unutar šest radnih dana.
 2. Otvaranje i uvođenje postupka mirenja temelji se na pravilima društva za medijaciju gwmk Gesellschaft für Wirtschaftsmediation und Konfliktmanagement e.V., Briennerstraße 9, 80333 München (gwmk).
 3. Na zahtjev jedne od strana miritelja preporučuje društvo gwmk. Ako je jedna od strana zatražila imenovanje miritelja, pristanak druge strane nije potreban. Izazov miritelja koje je imenovalo društvo gwmk moguć je samo pri važnim razlozima.
 4. Jedino je mjesto nadležno za sve pravne radnje u izravnoj ili neizravnoj vezi s ugovornim odnosom Düsseldorf. Također imamo pravo podnositi zahtjeve prema Kupcu na njegovu općem nadležnom mjestu.

XIV. Razno

 1. Mjesto je vršenja postupaka Düsseldorf.
 2. Kupac će se prilikom izvoza proizvoda pridržavati prikladnih izvoznih propisa, do mjere da je isporučena roba podložna njemačkim i europskim kontrolama i/ili kontrolama SAD-a. Ako se, na zahtjev Kupca, isporuke obavljaju s neplaćenom carinom, Kupac nam je odgovoran za bilo kakve naknadne zahtjeve carinskih tijela.